Samenhang, co-creatie en opbouwwerk vormen de drijvende krachten achter onze missie om sociale eenzaamheid aan te pakken, diversiteit te omarmen en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich verbonden en gewaardeerd voelt.

We zijn toegewijd aan emancipatie en het verbinden van minderheden en gemarginaliseerden om stigmatisatie te verminderen. In lijn met deze missie integreren we opbouwwerk in onze activiteiten. We erkennen het belang van het ondersteunen van bewoners en het versterken van de relatie tussen verschillende actoren, vanuit het perspectief van de bewoners. Samen met actieve bewonersorganisaties streven we ernaar om hardnekkige achterstandsproblematiek om te zetten in krachtige samenlevingsverbanden.

Door gerichte samenwerking en het bundelen van krachten willen we effectieve en duurzame impact realiseren. Onze integrale aanpak streeft naar een nieuwe gemeenschap waarin iedereen kan bijdragen aan een gezamenlijke visie en waarde kan vinden in gezamenlijke acties. Samen werken we naar een sterke en veerkrachtige gemeenschap waarin we elkaar ondersteunen, versterken en samen kunnen groeien.

Updates / Nieuws


 • Inclusieve Kinderopvang: Gendergelijkheid en Emancipatie

  Bij elke kinderopvang streven we naar een inclusieve omgeving waar inclusieve gendergelijkheid en emancipatie centraal staan. We begrijpen dat traditionele genderrollen veranderen en dat het belangrijk is om ouders, ongeacht hun genderidentiteit, volledig te betrekken bij de communicatie en besluitvorming. In de kinderopvangorganisatie op Voorne-Putten zorgen we ervoor dat ouders gelijkwaardig betrokken worden, zonder dat…

  “Lees verder..”

 • Belang van inclusieve zorg bij Huisartsen: Een Pleidooi voor Menselijke Variatie en Informed Consent

  In onze diverse samenleving is het van essentieel belang dat gezondheidszorg toegankelijk en inclusief is voor alle individuen, ongeacht hun genderidentiteit of -expressie. Helaas blijkt uit onderzoek en ervaringen van LHBTI-personen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) dat er nog steeds aanzienlijke uitdagingen bestaan met betrekking tot transgenderzorg bij huisartsen. In dit artikel zullen we dieper…

  “Lees verder..”

 • De Nieuwe GGZ

  Stel je een wereld voor waarin de geestelijke gezondheidszorg niet slechts een afgezonderde sector is, maar een levendig ecosysteem dat gedijt in harmonie met de gemeenschap. Een wereld waarin professionals, ervaringsdeskundigen en gemeenten gezamenlijk werken aan een betere toekomst voor mentaal welzijn. Een wereld waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusie en herstel de hoekstenen zijn van een…

  “Lees verder..”


Enkele van onze communities

RFVP streeft naar meer beschut werk en talentontwikkeling voor mensen met een handicap of die op het spectrum zitten, in combinatie met hoogbegaafdheid en een diep verlangen naar diepgang. Door beschut werk te bieden, creëren we een vertrouwde beschutte omgeving waarin deze individuen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en inzetten om bij te dragen aan positieve ontwikkeling. We zien hun unieke perspectieven en hoogbegaafdheid als waardevolle troeven die kunnen leiden tot innovatie en groei.

Naast talent- en persoonlijke ontwikkeling leggen we ook grote nadruk op het belang van archiveren van de geschiedenis van cultuur- en sociale emancipatie en discriminatie. Door deze belangrijke momenten en ervaringen te documenteren, kunnen we leren van het verleden en werken aan een inclusievere toekomst. Momenteel zijn we bezig met het oprichten van een integraal platform als een bron van inspiratie en bewustwording voor iedereen om stigma en onderdrukking te voorkomen.

Emancipatie projecten

CodeSPACE biedt een gemeenschap waar mensen kunnen leren programmeren en bijdragen aan de ontwikkeling van online en community-driven apps. Dit platform verbindt door middel van technologie de vele culturele activiteiten en stimuleert gemeenschapsgericht werk. Het versterkt niet alleen de vaardigheden van de deelnemers, maar vergroot ook de zichtbaarheid en samenhang van de LHBTI-gemeenschap in Nissewaard.

LHBT+ Nissewaard is een veilige Plek voor authentieke zelfexpressie en daarmee een veilige haven waar individuen hun genderidentiteit en seksuele oriëntatie kunnen uiten, praten zonder angst voor veroordeling of discriminatie. RFVP erkent de uitdagingen in de zelforganisatie en is vastbesloten om LHBTI Nissewaard nieuw leven in te blazen. Het doel is om van LHBTI Nissewaard een centraal knooppunt binnen de gemeenschap te maken, waar gelijkgestemde mensen samenkomen en ondersteuning vinden. .

Van knelpunten naar duurzaamheid

Het komt vaak voor dat mensen in onze omgeving niet op de hoogte zijn van lopende projecten of initiatieven. Dit kan te wijten zijn aan andere prioriteiten of belangen, gebrek aan tijd of financiële beperkingen. Om deze grote uitdagingen aan te pakken, werken we project na project aan duurzame oplossingen. Binnen onze regio zijn er verschillende knelpunten die sociale problemen veroorzaken. Hieronder presenteren we een voorbeelden lijst:

 1. Sociale isolatie en eenzaamheid
 2. Armoede en economische ongelijkheid
 3. Zorg en welzijn
 4. Werkloosheid, met name jongerenwerkloosheid
 5. Criminaliteit en veiligheid
 6. Discriminatie en intolerantie
 7. Toegang tot gezondheidszorg
 8. Verslaving en drugsproblematiek
 9. Jeugdproblematiek
 10. Huisvestingsproblemen
 11. Milieuproblematiek
 12. Ouderenproblematiek
 13. Onderwijs(achterstand) en huiswerkbegeleiding
 14. Sociale ongelijkheid

Ons doel is om samen te werken aan een duurzame aanpak van deze knelpunten, zodat we een inclusieve en veerkrachtige gemeenschap kunnen creëren waarin iedereen gelijke kansen en een goede levenskwaliteit heeft.

Verander management

Transitie en verandering zijn onvermijdelijke aspecten van het leven en de samenleving. In een voortdurend evoluerende wereld is het vermogen om effectief om te gaan met verandering van cruciaal belang. Transitie verwijst naar de overgang van de ene situatie naar de andere, waarbij nieuwe omstandigheden, ideeën en uitdagingen zich voordoen.

Transitie leverage gaat gepaard met een verschuiving in mindset, gedrag en processen. Het omvat het loslaten van de status quo, oude gewoonten, overtuigingen en structuren, en het omarmen van nieuwe mogelijkheden en benaderingen. Hoewel verandering soms uitdagend en onzeker kan zijn, biedt het ook kansen voor groei, innovatie en verbetering. Daarom hebben we de vijfde fase toegevoegd aan de vier fasen van John Kotter.


Toezicht op samenhang en onderlinge verbinding

De onderstaande vier processen stimuleren onderlinge samenwerking en verbindingen tussen organisaties, groepen en gemeenschappen ter bevordering van het oplossen van maatschappelijke kwesties. Dit kan bijdragen aan het verminderen van kruisbestuiving en versnippering van lokale initiatieven, waarmee het indirect een positieve invloed heeft op de kwaliteit van WMO en wachtlijsten in de GGZ.

Sociale participatie

Dit proces omvat activiteiten gericht op het bevorderen van sociale inclusie en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving om actief deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

Empowerment

Dit proces richt zich op het versterken van individuen en gemeenschappen om hun eigen mogelijkheden en kracht te ontdekken en te gebruiken om een betere levenskwaliteit te creëren.

Sociale participatie

Dit proces omvat activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl en het ondersteunen van mensen met gezondheidsproblemen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Dit proces richt zich op het betrekken van individuen en gemeenschappen bij maatschappelijke kwesties en het bevorderen van actief burgerschap.


Vanuit de basis elkaar begrijpen

Veel professionals vinden het lastig ontwikkelingen bij te benen. Het plaatje hiernaast toont aan welke lagen iemand kan hebben.

Intersectionaliteit is de erkenning dat deze verschillende vormen van identiteit niet los van elkaar bestaan, maar elkaar juist doordringen en beïnvloeden. We begrijpen dat het belangrijk is om te kijken naar de intersectionele ervaringen van mensen en de specifieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Door intersectionaliteit centraal te stellen, streven we naar inclusiviteit die alle aspecten van iemands identiteit omvat en draagvlak biedt voor het begrijpen en aanpakken van complexe maatschappelijke kwesties.

Sociaal klimaat

Een succesvolle transitie vereist een combinatie van inzicht, planning en actie. Het betekent het creëren van een heldere visie en strategie, het betrekken van relevante stakeholders, het opbouwen van draagvlak en het faciliteren van een cultuur van aanpassingsvermogen en openheid. Het vereist ook flexibiliteit, veerkracht en het vermogen om te leren en aan te passen terwijl de transitie vordert.

Door effectieve transitie en verandering na te streven, kunnen individuen, organisaties en gemeenschappen zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, uitdagingen overwinnen en groeien naar een betere toekomst. Het is een dynamisch proces dat ons in staat stelt om te evolueren en ons aan te passen aan de wereld om ons heen.

Ervaringen vanuit gemeenschap

“Bijdragen geeft me het gevoel dat ik nuttig ben voor de gemeenschap.”

— Anna Wong, Vrijwilliger

“Nadat ik was verhuisd naar Spijkenisse, vond ik een gemeenschap waar ik me eindelijk volledig geaccepteerd en begrepen voelde. De inclusieve sfeer en ondersteunende omgeving hebben me geholpen mijn ware zelf te omarmen en anderen te ontmoeten die mijn ervaringen delen. Mental space heeft mijn leven verrijkt door verbinding, vriendschap en empowerment. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om mijn stem te laten horen en een verschil te maken.”

— Mark H., LHBTI Nissewaard

“Ik kan met zekerheid zeggen dat ik niet zou zijn waar ik was geweest zonder de steun van mijn gemeenschap van lhbti Nissewaard. Toen ik voor het eerst uit de kast kwam, was ik bang en onzeker over wat de toekomst zou brengen. Maar ik vond al snel een netwerk van mensen die me accepteerden en me aanmoedigden om mijn authentieke zelf te zijn. Door hun liefde en steun durfde ik mezelf te uiten en kreeg ik de kracht om te groeien en te bloeien als individu. Zonder deze gemeenschap zou ik niet de gelukkige, zelfverzekerde persoon zijn die ik vandaag ben. Ik ben zo dankbaar voor hun steun en ik zal er altijd voor hen zijn, zoals zij er voor mij zijn geweest.”

— Andrea B., LHBTI Nissewaard

People’s love

Onze stichting streeft op Voorne-Putten naar veilige en prettige inclusieve omgevingen voor iedereen. We streven naar herinneringswaardige plekken waar mensen van verschillende achtergronden en leeftijden kunnen samenleven en elkaar kunnen respecteren, ondersteunen en inspireren. Het verbeteren van de samenhang van projecten en (zelf)organisaties.

User experience

Verbinding is belangrijk, ongeacht geslacht, seksualiteit of identiteit. We hopen dat onze artikelen en verhalen je zullen inspireren om na te denken over je eigen definitie van liefde en wat het voor jou betekent om lief te hebben en geliefd te worden.

It’s all about support

Ondersteuning is essentieel voor iedereen die een doel nastreeft of een uitdaging aangaat. Of het nu gaat om persoonlijke groei, professionele ontwikkeling of het overwinnen van obstakels, het hebben van een sterk ondersteuningssysteem kan het verschil maken tussen succes en mislukking. We verkennen hoe steun van vrienden, familie, collega’s en gemeenschappen van onschatbare waarde kan zijn bij het bereiken van onze doelen en het overwinnen van moeilijkheden. We zullen ook enkele praktische tips delen over hoe je ondersteuning kunt vinden en aanbieden aan anderen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.